Etický nihilismus jako cesta k racionálnímu egoismu

Člověk, jenž se stane etickým nihilistou, tedy osobou, která není ochotna či schopna věřit v nezpochybnitelnou morální správnost či špatnost jakéhokoliv jednání, ať už je závažnost takového jednání jakákoliv, jež považuje veškerou etiku jen za složitý systém společenských smluv, sloužící ku prospěchu jedinců a skupin, které jej prosazují, aniž by taková soustava byla univerzálně platnou v jakémkoliv možném významu slova, se dostává do prazvláštní životní situace.

                Pro většinu zástupců lidského druhu slouží morálka jako pevné lano, jehož se mohou v životě držet a jež jim poskytuje snadné, obvykle v jádru prospěšné vedení. Provází nás již od dětství, kdy je nám našimi rodiči a okolím jako takovým vštěpováno, že krást je špatné, že lhát se nemá, že vražda je nejhorším ze všech zločinů a tak dále. Do jisté míry je vlastně taková deontologická etika i člověku vrozená, neboť jeho tribalistické predispozice, evolucí značně preferované pro svou vysokou obecnou efektivitu, jej táhnou ke společnému soužití se zbytkem lidské populace, dokud se nevyskytne problém, jenž je diplomaticky neřešitelný a je nutno sáhnout k násilí.

                Ve chvíli, kdy člověk o toto vodítko přijde – nebudeme zde nyní řešit, jak by k takové deziluzi mohlo dojít, neboť se mi pro něco takového nenaskýtá dostatek prostoru –, je postaven do pozice, kdy si v podstatě může vybrat mezi dvěma vzorci chování. Obě možnosti jsou ze své podstaty egoistické, neboť v absenci morálních pravidel, jež velí ohlížet se na ostatní, neexistuje důvod, proč by se jedinec měl starat o city či obecný stav životního prožitku kohokoliv jiného nežli jen a pouze sebe sama, opomineme-li specifické vztahové dynamiky, kdy štěstí jiné osoby přímo ovlivňuje našeho egoistu.

                První z variant, jaká se etickému nihilistovi nabízí, je dát se všanc svým osobním touhám a potřebám, plně se jim oddat bez ohledu na jejich povahu, a naplňovat je beze zbytku. Takový životní přístup jistě povede k obrovské míře okamžitého uspokojení, avšak vyvstávají s ním značné problémy, pokud uvažujeme v delším časovém horizontu a uvědomujeme si, že činy se nikdy nedějí v kauzálním vakuu, pro což mají své důsledky, které, příjemnosti samotného činu navzdory, mohou být velmi strastiplné.

                Pro příklad, představme si situaci, kdy náš egoista stojí uprostřed trhovního náměstí a dívá se na obrovské, rudé, šťavnaté jablko, ze kterého by si moc rád ukousl a okusil jeho bezesporu božskou šťávu a chuť. Jeho bezprostřední egoismus mu radí se rozeběhnout a jablka se zmocnit, neboť to mu umožní jej následně spokojeně pojídat. Když tak však učiní, chytí jej prodavač u stánku a jeho pohůnek jej ošklivě zbije, což jistě není zrovna slastná zkušenost.

                Tím se dostáváme k zásadnímu předělu mezi první a druhou možností, které si může pro své následující kroky etický nihilista zvolit. Bezprostřední egoismus, jaký byl právě popsán v předcházejících odstavcích, je ze své podstaty téměř jistou formou deontologické etické teorie – opomineme-li za účelem kategorizace skutečnost, že vychází z popření etiky jako takové –, jejímž jediným pravidlem je „konej tak, jak právě toužíš konat.“

                Oproti tomu druhý přístup, racionální egoismus, je v podstatě eticko-nihilistickou verzí konsekvencialismu. Jeho základním předpokladem je, že všechny činy a události vedou k dalším činům a událostem, přičemž tyto následné jevy mohou mít zcela opačný vliv na štěstí egoisty, než měly jevy původní, jak jsme ostatně mohli vidět u příkladu s jablkem.

                Racionální egoismus je proto přístupem, jenž pečlivě zvažuje důsledky všech potenciálních činů a až na základě takové podrobné myšlenkové analýzy poté vede k činům samotným.  Racionální egoista si na rozdíl od egoisty bezprostředního uvědomuje, že pronásledování okamžitého potěšení pro něj může skončit nedobře, a proto volí vypočítavější, bezpečnější způsob. Pokud za krádež hrozí s velkou pravděpodobností trest, nedává taková krádež smysl. Pokud je šance na odplatu minimální, odcizení předmětu zájmu se může vyplatit a stojí proto za zvážení.

                Bylo by však nešťastné, kdyby měl racionální egoismus z tohoto textu vyznít jen jako myšlenkový směr, jenž člověku umožňuje porušovat společností uznávané zákony a normy chování a necítit přitom jakoukoliv zodpovědnost.

                Racionální egoismus je především cestou sebepoznání, neboť naprostá většina dopadu nějakého činu na štěstí člověka je založena na mentálním nastavení řečeného činitele. Nabízí-li se mi možnost někoho beztrestně zavraždit a získat tím jeho majetek, jako to učinil Raskolnikov, avšak jsem-li zároveň soucitným člověkem, jemuž by způsobilo duševní utrpení, kdyby měl někoho zbavit života, nedává podle racionálního egoismu příliš velký smysl, aby byl takový čin vykonán, neboť jeho vliv na osobní štěstí by byl nedobrý. Na druhou stranu je zcela smysluplné obětovat i značné množství osobního času a zdrojů na pomáhání nemohoucím, pokud z něčeho takového čerpám potěšení, jež převýší možné strádání způsobené ztrátou zmíněných vydaných zdrojů.

                Racionální egoismus tedy není způsobem, jakým psychopaté ospravedlňují své přečiny, ale logickým důsledkem ztráty osobní víry ve správnost všech ostatních etických systémů, k níž může snadno u vzdělaného a přemýšlivého člověka v průběhu života dojít. Zároveň jde o směr založený na hluboké introspekci a obecném niterném poznání sama sebe, jenž jistě není snadné následovat, avšak jehož ovládnutí slibuje větší naplnění v životě, než může nabídnout jakýkoliv jiný přístup.


Tato esej byla původně sepsána pro modul antropologie, filozofie a etika v rámci druhého ročníku mého studia na VOŠP na podzim roku 2017.

Komentovat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: